Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Com crear una Societat de Responsabilitat Limitada a Espanya?

Mercantil
Com crear una Societat de Responsabilitat Limitada a Espanya?
En primer lloc, hem de saber que la Societat Limitada o S.L. és el tipus d'empresa més comú. De fet, hi ha més d'un milió d'S.L. a Espanya, mentre que tan sols hi ha al voltant de 91.000 societats anònimes.

La societat Limitada (S.L) és un tipus de societat de caràcter mercantil en què la responsabilitat està limitada al capital aportat, és a dir, que el capital estarà integrat per les aportacions de tots els socis, dividit en participacions socials, indivisibles i acumulables. A Espanya l'aportació mínima de capital és de 3.000 €, i aquests es poden aportar en diners o en espècie (béns / patrimoni).

La constitució de la societat es constitueix seguint els següents passos:

1) - REGISTRAR EL NOM DE LA SOCIETAT- La constitució d'una societat mercantil o d'una entitat inscriptible en un Registre Mercantil, exigeix ​​l'obtenció prèvia en el REGISTRE MERCANTIL CENTRAL d'una certificació favorable que reculli l'expressió denominativa amb la qual va ser identificada la societat com a subjecte de drets i obligacions en totes les seves relacions jurídiques. Un cop expedida la certificació que no figura registrada la denominació sol·licitada, aquesta quedarà registrada a nom de l'interessat o beneficiari de la mateixa durant el termini de SIS MESOS, comptats des de la data d'expedició.

2) - FER UNA APORTACIÓ DINERÀRIA o EN ESPÈCIE, AMB UN MÍNIM DE 3000 €. Amb aquesta aportació el banc proporcionarà un certificat de l'ingrés perquè es pugui presentar davant de notari per a la creació de la Societat Limitada.

3) -Constituir UNS ESTATUTS SOCIALS. S'haurà de redactar amb l'acord de tots els socis que formaran la Societat Limitada. Aquests Estatuts vénen a ser una mena de normes que recolleixen les voluntats que regiran la normativa de l'empresa així com les relacions entre els socis. Els Estatuts s'afegiran posteriorment a l'escriptura de constitució de la Societat.

4) - ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT LIMITADA. És un tràmit obligatori i aquest s'ha de fer davant de notari.

Un cop atorgada l'escriptura, el notari ha de donar compte al Registre d'aquest fet, quedant el nom de la societat inscrit en el mateix. La validesa de la certificació de nom és de 6 mesos des de l'expedició de la certificació negativa de la denominació social.

Per fer efectiu aquest tràmit s'haurà d'aportar la següent documentació: Estatuts socials, certificació negativa del nom de l'empresa en el Registre Mercantil, certificació del banc amb l'aportació que justifiqui el capital aportat, DNI dels socis fundadors i en el cas que el soci fundador sigui estranger haurà d'aportar declaració d'inversions a l'estranger.

El notari també pot obtenir el NIF de l'empresa, en cas que l'interessat ho vulgui fer pel seu compte, és suficient que ompli el model 036 i el presenti presencialment o per via telemàtica a l'AEAT (Hisenda).

5) - ALTA EN L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES. L'empresa s'ha de donar d'alta a l'AEAT. Tot i així, totes les societats estan exemptes d'aquest impost, a excepció d'aquelles que la seva facturació sigui superior al Milió d'euros. Per tant, la gran majoria de societats estaran exemptes d'aquest impost.

6) - DECLARACIÓ D'IVA. Per començar l'activitat és obligatori que es presenti davant l'AEAT el model 036 i el document anterior del IAE si l'empresa no està exempta de l'Impost d'activitats econòmiques.

7) - INSCRIPCIÓ DE LA SOCIETAT EN EL REGISTRE MERCANTIL PROVINCIAL. La inscripció al Registre Mercantil s'ha de fer en la província on es va a exercir l'activitat i en el termini de dos mesos, des de la realització de l'escriptura de constitució de societat feta davant de notari.

Una vegada efectuada la inscripció, el Registre lliurarà l'escriptura en la qual constaran el tom, el foli i full on ha quedat inscrita la societat. Aquestes dades han de reflectir-se de manera obligatòria en tota la documentació comercial que emeti la societat com cartes, factures, albarans, etc.

Després d'aquests tràmits només faltarà tenir el NIF definitiu canviant a Hisenda el NIF provisional que li van donar al principi, així doncs la Societat adquirirà definitivament un NIF.

Recomanem contactar amb professionals amb experiència en la creació de societats mercantils

Contacta amb Forcam Advocats, i els nostres advocats especialistes en dret d'empresa estudiaran el seu cas concret i de forma personalitzada. Comptem amb les següents oficines arreu del territori:

Oficina de Barcelona
Oficina de Madrid
Oficina de Reus