Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Com es pot reclamar un deute a una empresa de la Unió Europea?

Deutes
Com es pot reclamar un deute a una empresa de la Unió Europea?

L'obertura del comerç internacional, porta amb si un seguit de mesures a empreses per reclamar un deute dins de la Unió Europea, que permet la protecció de tots els factors que influeixen i inverteixen en la realització d'activitats comercials i trading internacional. La Comunitat Europea ha instaurat una sèrie de normes de caràcter recíproc per a tota la Unió Europea, com per exemple la contractació de deutes entre empreses espanyoles i comunitàries.

Quina normativa europea regula la reclamació de deutes contrets a Espanya davant d'una empresa de la Unió Europea?

Per tal que les obligacions siguin complertes de la manera més transparent possible i en inclinació a la "due diligence", s'ha promulgat a la Unió Europea el REGLAMENT (CE) N o 1896/2006 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL PEL S'ESTABLEIX UN PROCÉS MONITORI EUROPEU, el qual és un instrument legislatiu comunitari que busca fer front al dret que tenen les empreses creditores de fer que siguin executades les obligacions-deutes- que han estat pactades amb altres empreses, i que no pertanyen al mateix país de la comunitat.

El seu principal objectiu és mantenir i desenvolupar un espai de llibertat, seguretat i justícia en el qual estigui garantida la lliure circulació de persones. Per tal d'establir gradualment aquest espai, s’ha d’adoptar mesures en l'àmbit de la cooperació judicial en matèria civil amb repercussió més enllà de les fronteres que siguin necessàries per al correcte funcionament del mercat interior.

Així mateix, per als nostres advocats especialistes en reclamació de deutes és de vital importància perfeccionar i assegurar el "cobrament ràpid i eficient de crèdits pendents que no són objecte de controvèrsia jurídica per als operadors econòmics de la Unió Europea". La morositat és una de les principals causes de la insolvència que posa en summe perill la supervivència d'empreses, particularment petites i mitjanes empreses, que li segueix la pèrdua de gran quantitat de llocs de treball.

A tals efectes en el reglament, Article 4, s'especifica el Procés monitori europeu:

"S'estableix el procés monitori europeu per al cobrament de crèdits pecuniaris, d'import determinat, vençuts i exigibles en la data en què es presenta la petició de requeriment europeu de pagament".

El mateix s'ha de fer per mitjà d'un formulari que ha d'omplir els extrems de la normativa europea, estipulats a l'article 7 del reglament:

La demanda de requeriment europeu de pagament es presentarà amb el "formulari A."

Què ha de contenir la demanda de reclamació de deute?

A la demanda de monitori s'han d'indicar:

  1. a) Els noms i adreces de les parts i, si escau, dels seus representants, així com de l'òrgan jurisdiccional davant el qual s'ha presentat la petició.
  2. b) L'import del deute, inclòs el principal i, si s'escau, els interessos, les penalitzacions contractuals i les costes.
  3. c) Circumstàncies invocades com a fonament del deute i, si escau, dels interessos reclamats.
  4. d) Al·legació dels mitjans de prova que acreditin el deute.
  5. e) Els criteris de competència judicial.

"La demanda de reclamació de deute es presentarà en paper o mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació, inclòs el suport electrònic, acceptat per l'Estat membre d'origen i disponible en l'òrgan jurisdiccional d'origen".

La demanda ha de portar la signatura del demandant o, si escau, del seu representant. Quan la demanda s'hagi presentat per mitjans electrònics, la mateixa, haurà de ser signada de conformitat amb l'article 2, apartat 2, de la Directiva 1999/93 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.

El tribunal competent revisarà petició per verificar que estan correctes els extrems de la llei, i si la petició té elements fundats sobre les aspiracions del demandant. 

Què passa si no compleix els requisits, serà rebutjada?

Tal com estableix, Forcam Advocats, en cas que no es compleixin els requisits, l'òrgan jurisdiccional -Tribunal-concedirà a al demandant la possibilitat de completar o rectificar la demanda. La mateixa també podria resultar manifestament infundada o inadmissible.

Quin seria el següent pas, un cop que es compleixin els extrems de la normativa europea?

Un cop complerts els requisits esmentats, l'òrgan jurisdiccional ha d'expedir un requeriment europeu de pagament el més aviat possible i, com a regla general, en un termini de 30 dies a partir de la data de presentació de la petició.

En el requeriment europeu de pagament es comunicarà al demandat:

  • pagar a la part demandant l'import indicat en el requeriment o Oposar-se a al requeriment mitjançant la presentació, davant l'òrgan jurisdiccional d'origen, d'un escrit d'oposició, enviat en un termini de 30 dies des que se li hagués notificat el requeriment.
Què conté el requeriment europeu de pagament?

S'informarà el demandat que:

  • El requeriment va ser expedit únicament sobre la base de la informació facilitada pel demandant, sense que la mateixa hagi estat comprovada per l'òrgan jurisdiccional.
  • El requeriment es farà executiu llevat que es presenti un escrit d'oposició davant l'òrgan jurisdiccional de conformitat amb el que estableix l'article 16.
  • En cas que es presenti escrit d'oposició, el procés continuarà davant els òrgans jurisdiccionals de l'Estat membre d'origen, de conformitat amb les normes del procés civil ordinari que correspongui.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en reclamació de deutes estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.