Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Com són els Estatuts Socials d'una empresa familiar?

Mercantil
Com són els Estatuts Socials d'una empresa familiar?

Els Estatuts d'una empresa familiar, des d'una perspectiva pròpia del Dret Societari, no haurien de diferir gaire dels de qualsevol altra companyia. No obstant això, si atenem a la realitat i necessitats específiques d'aquest tipus d'organitzacions, convé destacar algunes previsions que garantiran la prosperitat del projecte.

Al llarg d'aquest article ens centrarem en els Estatuts propis de les societats de responsabilitat limitada, que resulta ser la forma jurídica predilecta de les empreses familiars. No obstant això, el que s'ha dit resultarà en bona mesura aplicable a les societats anònimes, amb les diferències que es derivin de la Llei de societats de capital i la resta de normativa aplicable.

La importància dels Estatuts en la vida de la societat

Els Estatuts socials són la pedra angular de la regulació de qualsevol empresa. Tant és així que la societat no podrà constituir sense haver redactat prèviament aquest instrument. 

Al costat de la Llei de societats de capital, és l'eina que disciplina el funcionament de la companyia. De fet, aquesta norma els imposa un contingut mínim obligatori, que inclou:

1.- La denominació de la societat.

2.- El seu objecte social, a més de les activitats que l'integren.

3.- El seu domicili social.

4.- El capital social, indicant les participacions o accions en què es divideixi. En referència d'aquests títols, s'ha d'indicar tant el seu valor nominal com la seva numeració correlativa. Els drets dels socis d'una societat de capital són proporcionals a la seva participació en el capital social de la mateixa. No obstant això, per mitjà dels Estatuts es pot establir una desigualtat de drets. Això és útil, per exemple, per privilegiar econòmicament algunes participacions a canvi de restar-pes polític, la qual cosa permetria l'entrada de tercers inversors en l'empresa familiar si aquesta necessita liquiditat sense posar per això el control en mans alienes a la família.

5.- La manera o maneres d'organitzar l'administració de la societat, així com la forma de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats de la mateixa. 

En definitiva, si la Llei de societats de capital estableix el règim general aplicable a aquestes, els Estatuts concreten el sistema específic de funcionament de cada empresa.

Tal i com comenten els nostres advocats especialistes en empresa a Barcelona, ​​la seva eficàcia és tal que el seu incompliment habilitaria per a l'adopció d'algunes de les accions de protecció recollides a la regulació societària. Entre elles, la impugnació d'acords, exigència de responsabilitats o anul·lació de transmissions de participacions.

Comentari particular: els Estatuts en l'empresa familiar

Les empreses familiars s'enfronten a reptes particulars, entre els quals destaquen:

1.- La continuïtat del negoci en mans de la família. Això suposa que, al menys, el paquet de participacions majoritari ha de romandre sota el control dels familiars. Per tant, serà necessària l'aplicació de certes restriccions a la seva transmissió, que per naturalesa són més pròpies d'una societat personalista que d'una capitalista.

2.- La coordinació d'interessos socials i familiars. Generalment les empreses familiars no només vetllen per la prosperitat del negoci, sinó també per la dels socis i els seus parents. Això pot portar a situacions de conflicte. Per exemple quan un òrgan consultiu familiar tracti d'impartir instruccions als administradors, quan els llocs de direcció siguin assumits per membres de la família o quan es contracti familiars. Aquests elements generen conflictes al voltant de el règim de nomenament i de retribució, que poden ser tractats per mitjà dels Estatuts i pactes parasocials com el protocol de família.

A continuació s'analitzen alguns dels aspectes més rellevants a considerar en els Estatuts d'una empresa familiar.

Drets dels socis 

Per naturalesa, els drets dels socis d'una societat capitalista haurien de ser proporcionals a la seva participació en el capital social. Però, com hem indicat, la Llei de societats de capital permet ajustar aquest sistema. 

La qual cosa és positiu en el cas de les empreses familiars, on és comú trobar-se fins amb tres perfils d'involucrats. En primer lloc, els que estan fermament involucrats en el projecte i es dediquen a la seva gestió i administració. En segon lloc, els que participen en el mateix prestant-li serveis (sigui sota règim laboral o mercantil) però no són socis o tenen escasses participacions o interès en la gestió de la companyia. I, en tercer lloc, els que ostenten participacions, però no estan interessats ni en la gestió de l'empresa ni en la seva activitat.

Com es comprendrà, compaginar aquests perfils fa que emergeixin, al menys, dos problemes. El primer d'ells és el relatiu a la valor que s'ha d'atribuir a les rendes de la feina davant el de les rendes de capital. I el segon és el relatiu a la capacitat de control que ha d'ostentar cadascun d'aquests perfils. 

Per això convé que els Estatuts de l'empresa familiar prevegin aviat aquests conflictes potencials. Per evitar-los poden associar diferents drets a cada participació, modificar l'exigència de titularitat de determinat nombre de vots per exercitar drets, calibrar el dret a quota en cas de liquidació ...

Al respecte dels drets associats a la participació, convé destacar que es poden emetre participacions sense vot fins a la meitat del capital social. Aquestes permetran l'entrada de tercers (inversors, directius clau ...) sense perdre el control de la companyia.

Transmissió d'accions 

Els Estatuts també poden imposar limitacions a la transmissió d'accions. Aquestes es condueixen, principalment, mitjançant l'establiment de drets d'adquisició preferent i la gestió de l’auto cartera. També són admissibles altres limitacions, com l'exigència que la societat autoritzi les transmissions. Finalment, hi ha la possibilitat de recórrer a clàusules d'arrossegament o acompanyament per mantenir un perfil adequat en la titularitat de participacions, que garanteixi a la família el control de l'empresa. 

Per prevenir el bloqueig de la societat es podran incloure drets d'exclusió o de separació. No obstant això, aquests no poden perjudicar el règim imperatiu de la Llei de societats de capital.

Òrgans socials

Finalment, els Estatuts són l'instrument adequat per a configurar els òrgans socials. Aquests són principalment la Junta General i l'Òrgan d'Administració, encara que també poden crear òrgans familiars.

Tot i que les possibilitats dels Estatuts són limitades en aquest sentit, la veritat és que tenen cert marge per variar el règim competencial, el de convocatòria, el de presa de decisions ... Aquí seran particularment importants les clàusules que afectin la composició dels òrgans socials , als seus deures i responsabilitats i al seu sistema retributiu. 

Malgrat que l'extensió de l'article no ens permet aprofundir més en el tema, esperem haver demostrat la importància dels Estatuts d'una empresa familiar i la complexitat de redactar un instrument previsor i eficaç per a la companyia. Recomanem que les empreses familiars en procés de constitució o modificació estatutària recaptin l'assistència d'especialistes en Dret Societari a l'hora d'elaborar aquests instruments. 

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret d'empresa estudiaran el seu cas concret. Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus