Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Em puc negar a fer servir equips de protecció individual?

Laboral
Em puc negar a fer servir equips de protecció individual?
Els treballadors tenen reconegut el dret de l'art. 40.2 de la Constitució Espanyola que encomana als poders públics a vetllar per la seguretat i higiene en el treball.

A més de drets també tenen una sèrie d'obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. Entre les quals destaca l'article 19.2 de l'Estatut dels Treballadors que determina que el treballador està obligat a observar en el seu treball les mesures legals i reglamentàries de seguretat i higiene.

En la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals concretament a l'article 29 es recullen les obligacions dels treballadors en matèria preventiva, establint en primer lloc l'obligació de cada treballador de vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari.

Entre les obligacions particulars destaquen les següents:

  • Usar adequadament les màquines, eines, substàncies perilloses, equips de transport i qualsevol altre mitjà amb què desenvolupin la seva activitat.
  • Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
  • Utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
  • Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe i al Servei de Prevenció, sobre qualsevol situació que comporti un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
  • Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent.
  • Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball.
  • D'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, hauran d'utilitzar i cuidar correctament els equips de protecció.
Per aquest motiu, la legislació actual regula que l'incompliment per part de treballador de les seves obligacions pel que fa a l'ús dels EPI pot donar lloc a l'adopció de mesures disciplinàries per part de l'empresari. Cal recordar que "l'incompliment per part dels treballadors d'aquestes obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball pot ser considerat com incompliment laboral i desencadenar que es prenguin les mesures oportunes al respecte".


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret laboral estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Tarragona, Reus Tàrrega.