Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Em puc negar a fer servir equips de protecció individual?

Laboral
Em puc negar a fer servir equips de protecció individual?
Els treballadors tenen reconegut el dret de l'art. 40.2 de la Constitució Espanyola que encomana als poders públics a vetllar per la seguretat i higiene en el treball.

Hi ha obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals?

Segons l'Estatut dels Treballadors, no s'especifiquen mesures que emparin els equips de protecció, no obstant, al Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, si que es recullen les disposicions referents a seguretat laboral en l'ús d'equips de protecció individual.

Per tant, si hi ha obligacions per part de l'ocupador i per part dels treballadors sobre els equips de protecció. Per exemple, al mateix art. 3 del referit Reial decret, sestableix que lempresari ha de vetllar per la seguretat dels seus empleats, classificant i precisant els riscos concrets que existeixen a cada lloc de treball, així com, les zones corporals objecte de protecció i els EPIs a utilitzar.

No obstant això, a l'article 19.2 de l'Estatut dels Treballadors es determina que el treballador està obligat a observar a la seva feina les mesures legals i reglamentàries de seguretat i higiene, la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals concretament a l'article 29, recull les obligacions dels treballadors en matèria preventiva, establint en primer lloc l'obligació de cada treballador de vetllar per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la d'aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions a la feina, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari.

L'empresari té l'obligació de facilitar els equips de protecció o els ha de comprar el mateix treballador?

L'ocupador té l'obligació de proporcionar qualsevol tipus o equip de protecció individual als treballadors per a l'exercici de les feines concretes que requereixi. Per tant, és deure de l'empresari, facilitar gratuïtament els EPI necessaris per protegir-se els treballadors i per complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals.

És obligatori fer servir els equips de protecció que imposa l'empresari?

És un deure dels treballadors, fer complir totes les normes de seguretat que es disposen en matèria de prevenció de riscos laborals i en matèria empresarial, i utilitzar correctament tots els equips de protecció individual necessaris per al desenvolupament de l'activitat laboral.

Per tot això, davant de qualsevol defecte en els equips de protecció o davant de qualsevol manca de material de protecció, el treballador haurà d'informar l'empresari perquè li faciliti els equips pertinents, ja que abans de res, en depèn la seguretat, la salut i la vida del treballador.

De fet, si l'empresari es nega a proporcionar els equips de protecció corresponents, el treball pot denunciar l'empresari davant d'Inspecció de Treball perquè aquest compleixi les seves obligacions legals i sigui sancionat.

Per tant, el fet de no complir amb les mesures legals en matèria de seguretat i salut laboral, no només perjudica el treballador, sinó que l'ocupador pot concórrer en greus delictes, comportant multes econòmiques molt importants.

Quines obligacions hi ha en matèria de prevenció de riscos laborals?
  • Usar adequadament les màquines, eines, substàncies perilloses, equips de transport i qualsevol altre mitjà amb què desenvolupin la seva activitat.
  • Utilitzar correctament els mitjans i els equips de protecció facilitats per l'empresari.
  • Utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
  • Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i el Servei de Prevenció, sobre qualsevol situació que comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
  • Contribuir al compliment de les obligacions establertes per lautoritat competent.
  • Cooperar amb l'empresari perquè pugui garantir unes condicions de treball òptimes.
  • D'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, s'han d'utilitzar i cuidar correctament els equips de protecció.
Per aquest motiu, la legislació actual regula que l'incompliment per part del treballador de les seves obligacions quant a l'ús dels EPI pot donar lloc a l'adopció de mesures disciplinàries per part de l'empresari. Cal recordar que “l'incompliment per part dels treballadors d'aquestes obligacions en matèria de seguretat i salut a la feina pot ser considerat com a incompliment laboral i desencadenar que es prenguin les mesures oportunes sobre això”.

Contacti amb nosaltres, i a Forcam Advocats estudiarem el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.