Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Evitar el bloqueig de la societat per separació dels socis

Mercantil
Evitar el bloqueig de la societat per separació dels socis
El bloqueig de la societat es dóna en aquelles situacions en què les desavinences a la Junta General o l’òrgan d’administració són de tal entitat que resulta impossible adoptar acords socials. Ens trobem davant d'una situació conflictiva, que perjudica el funcionament normal de la companyia.

En tot cas, el bloqueig de la societat comporta la seva paralització, cosa que afecta negativament la competitivitat de la signatura. Però, en els casos més extrems, pot suposar una causa legal de dissolució. Això implica que si la societat no compta amb mecanismes per evitar un eventual bloqueig, podria arribar al punt d'haver d'extingir la seva personalitat jurídica. 

Quan cal liquidar i dissoldre l'empresa a causa del bloqueig?

D'acord amb l'art. 363.1.d) de la Llei de Societats de Capital (LSC), constitueix causa legal de dissolució de la societat: 

<<[...] la paralització dels òrgans socials de manera que en resulti impossible el funcionament>>. 

Amb això, la llei no fa referència a una mera discrepància o dificultat en la gestió de la societat. De fet, si el bloqueig es donés a l'òrgan d'administració es podria separar els administradors, per la qual cosa estrictament fa referència al bloqueig de la Junta General.

En qualsevol cas, si la societat quedés paralitzada per ingovernable se n'haurà de sol·licitar la liquidació i la dissolució.

Així, la situació de bloqueig no deriva de la mera desavinença, sinó de:

1.- La incapacitat de la Junta General i/o el Consell d’Administració per reunir-se. Generalment aquesta incapacitat deriva d'una manca de quòrum.

2.- O bé la seva incapacitat per arribar a acords socials. Generalment, aquesta incapacitat deriva de la incapacitat d'obtenir les majories degudes.

Davant d'aquestes situacions és possible adoptar un acord de dissolució, encara que el més comú serà acudir a l'acció de dissolució judicial. El resultat, en tots dos casos, serà el mateix: la liquidació i dissolució de la societat.

Com evitar el bloqueig de la societat?

Hi ha diferents tècniques que permeten evitar o pal·liar el bloqueig de la societat. Moltes tenen a veure amb la negociació. Per exemple, es coneix com a escalation procedure a la delegació del conflicte als representants de cada facció, i com a clàusula de statu quo a la continuïtat de l'operativitat de l'empresa com si el conflicte no hagués emergit. Aquest tipus de solucions poden introduir-se al pacte de socis i altres instruments parasocials, i és freqüent recolzar-los en òrgans consultius o sistemes de mediació. 

En aquest sentit, també es pot emmarcar el procés de resolució del conflicte en un ADR. Així, és freqüent sotmetre la controvèrsia a conciliació, mediació o arbitratge. I tant el pacte parasocial com els mateixos Estatuts de l'empresa podrien forçar els socis a recórrer a aquests mètodes davant d'un bloqueig.

Aquests mecanismes, però, no solen ser funcionals a llarg termini. Generalment, el bloqueig manifesta un conflicte d'interessos, i encara que es pugui salvar en una o diverses ocasions, tornarà a aflorar quan l'acord a adoptar afecti els interessos d'una de les faccions en conflicte. 

Exclusió i separació: opcions per evitar el bloqueig de la societat

Dues de les opcions més efectives per evitar el bloqueig de la societat són l'exclusió i la separació. El seu objectiu és forçar o permetre als socis o faccions dissidents abandonar la societat. 

Com a resultat, el control de l'empresa hauria de quedar en mans d'una única facció (o de diverses, però que actuen a la mateixa línia), cosa que aixecarà el bloqueig.

L'exclusió de socis

Tant la LSC com els Estatuts socials ofereixen vies d’exclusió de socis dissidents. La primera estableix com a causes d'exclusió l'incompliment d'obligacions accessòries, la prohibició de competència o la condemna ferma a indemnitzar danys i perjudicis per actes contraris a la llei o als Estatuts o realitzats sense la diligència deguda.

Aquestes causes d'exclusió s'han d'invocar a la Junta General, que ha d'aprovar l'exclusió. Per això es requereix una majoria reforçada, de 2/3 del capital social. A més, si el soci representés més del 25% del capital social es requerirà resolució judicial ferma.

Per part seva, els Estatuts poden ampliar les causes d'exclusió. Per això caldrà el consentiment de tots els socis, per la qual cosa es tracta d'una clàusula que cal introduir des del moment fundacional de l'empresa. 

També trobem altres mecanismes per forçar l‟exclusió del soci, com l‟ampliació de capital. Amb aquesta es vol diluir la participació del soci minoritari, però cal destacar que si el soci minoritari acredita que l'operació és arbitrària i injustificada podria impugnar l'acord d'ampliació.

Una altra de les opcions, que també requereix el consentiment de tots els socis, rau en l'amortització d'accions. Coneguda com a squeeze-out, aquesta tècnica permet la compensació econòmica de la participació del soci a canvi del seu abandonament de la companyia.

El dret de separació

Aquest dret també està regulat a la LSC, admetent ampliació estatutària. D'acord amb la LSC, es pot separar un soci (inclòs aquells sense vot) quan es modifiqui substancialment l'objecte social, es prorrogui o reactivi la societat o es modifiqui l'obligació de fer prestacions accessòries. 

També és possible la separació davant del trasllat de domicili a l'estranger i, a les SL, quan no es voti a favor d'un acord de modificació del règim de transmissió de participacions.

La LSC regula un cas especial, que permet al soci exercitar el dret de separació en cas de manca de distribució de dividends. Es protegeix així l'accionista minoritari davant d'estratègies de pressió mitjançant la retenció de capital.

Tant en els casos d’exclusió com de separació s’hauran de valorar les accions o participacions del soci sortint. Posteriorment caldrà reemborsar aquest valor, i només en aquest moment tindrà plens efectes la separació o exclusió. 

A més d'aquestes tècniques, hi ha altres estratègies més complexes per evitar el bloqueig de la societat. Totes elles requereixen un estudi de detall, així que el més recomanable davant d'aquesta situació és que la companyia o els seus socis demanin l'assistència d'un advocat especialitzat en Dret Corporatiu.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret d'empresa estudiaran el seu cas concret. Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus