Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

L'autorització dels pares en la venta d'accions d'un menor d'edat

Mercantil
L'autorització dels pares en la venta d'accions d'un menor d'edat
En principi, els fills no emancipats estan sota la pàtria potestat dels progenitors, concloent-se que entre els deures inherents de la pàtria potestat es troba la cura i manutenció dels mateixos, així com, també el deure d'administrar els béns dels mateixos.

És per això, que hem de fer un anàlisi exhaustiu sobre la procedència legal, del dret dels pares a alienar béns pertanyents a un fill menor i les restriccions que existeixen sobre aquesta facultat i en especial, les que es refereixen a les autoritzacions necessàries per a alienar actius d'una societat, quan un dels accionistes és un menor d'edat.

Un menor pot ser accionista d'una societat?

Segons els advocats d'empresa de Forcam Abogados, hi ha múltiples raons per les quals un menor d'edat podria ser accionista d'una societat, sobretot i especialment per transmissió successòria i herència,
a aquest respecte estableix el codi civil en el seu article 154 el següent: "Els fills no emancipats estan sota la pàtria potestat dels progenitors.

La pàtria potestat, com a responsabilitat parental, s'ha d'exercir sempre en interès dels fills, d'acord amb la seva personalitat, i amb respecte als seus drets, la seva integritat física i mental.

Aquesta funció comprèn els deures i facultats:
 
1r- Vetllar per ells, tenir-los en la seva companyia, alimentar-los, educar-los i procurar-los una formació integral.
2n- Representar-los i administrar els seus béns.

Si els fills tenen prou maduresa, se’ls ha d'escoltar sempre, abans d'adoptar decisions que els afectin.
 
Els progenitors poden, en l'exercici de la seva funció, demanar l'auxili de l'autoritat ".

Quan la llei fa esment a demanar l'auxili de l'autoritat, es refereix al deure dels pares de sol·licitar l'autorització del jutge en determinats casos, ja que si observem l'article 166, s’estableix el deure de sol·licitar l'autorització davant l'autoritat per a la venda de béns pertanyents a un menor: "els pares no poden renunciar als drets que els fills siguin titulars ni alienar o gravar els seus béns immobles, establiments mercantils o industrials, objectes preciosos i valors mobiliaris, llevat del dret de subscripció preferent d'accions, sinó per causes justificades d'utilitat o necessitat i prèvia l'autorització del jutge del domicili, amb audiència del Ministeri fiscal ".

En quins casos es poden vendre els béns propietat d'un menor?

Per tant, per poder alienar béns propietat d'un menor s'han de complir els següents supòsits:
  • Causa Justificada d'utilitat
  • Necessitat
  • Autorització del jutge
  • Audiència del fiscal del Ministeri públic
Serà el jutge del Domicili qui determini si efectivament poden vendre els béns, si el fi justifica els mitjans, ja que fent un examen exhaustiu determinarà si els fets al·legats pels pares són certs i autoritzarà l'alienació dels béns.

D'altra banda, ens refereix el mateix article que és necessària l'audiència del fiscal del Ministeri Públic, ja que, al versar sobre drets inherents a menors, el Ministeri Públic ha de vetllar perquè no es vulnerin els seus drets.

Hi ha alguna possibilitat d'alienar béns de menors d'edat sense necessitat d'autorització d'un jutge?

Si, sempre que el menor sigui major de 16 anys.

"No serà necessària autorització judicial si el menor ha complert setze anys i consent en document públic, ni per a l'alienació de valors mobiliaris sempre que el seu import es reinverteixi en béns o valors segurs".

En aquest cas la venda d'actius mobiliaris està supeditada a la reinversió.

Què passa si hi ha malversació dels béns per part dels progenitors / administradors?

Quan l'administració dels progenitors posi en perill el patrimoni del fill, el jutge, a petició del propi fill, del Ministeri Fiscal o de qualsevol parent del menor, pot adoptar les mesures que consideri necessàries per a la seguretat i futur dels béns, exigir caució o fiança per a la continuació en l'administració o fins i tot nomenar un administrador. Així mateix, els pares hauran de vetllar per la cura de la cosa, és a dir la cura dels béns dels fills: "En cas de pèrdua o deteriorament dels béns per dol o culpa greu, respondran els pares dels danys i perjudicis soferts ".

El Codi Civil també estipula, que els pares han d'administrar els béns dels fills amb la mateixa diligència que els seus propis, complint les obligacions generals de tot administrador i les especials establertes en la Llei Hipotecària.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret mercantil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.