Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Les millors clàusules dels contractes de compravenda mercantil

Mercantil
Les millors clàusules dels contractes de compravenda mercantil

Què és el contracte de compravenda mercantil?

La compravenda mercantil s'engloba dins del Dret Mercantil, i es defineix com un contracte decisiu en l'activitat econòmica actual. La globalització i l'economia moderna han fet que el contracte de compravenda s'hagi d'adaptar a les noves formes de negoci i a les normes de protecció del consumidor.

Amb el contracte de compravenda un dels contractants s'obliga a lliurar una cosa determinada i l'altre paga per ella un preu cert, en diners o signe que el representi, sent la nota característica del contracte de compravenda mercantil i la seva principal diferència amb el contracte de compravenda civil, el caràcter lucratiu. Tots els contractes de compravenda realitzats entre empreses tindran un caràcter lucratiu.

Què és important que tingui el contracte de compravenda mercantil?

Al contracte de compravenda mercantil és important establir les bases de l'acord entre les parts en la carta o acord d'intencions, i posteriorment al contracte de compravenda. Tot això amb independència de si estem davant d’una compravenda d'accions/participacions o actius, o si estem davant d’una compravenda de béns, transacció comercial, etc. 

És important sobretot que els advocats especialistes en mercantil preparin i revisin les operacions mercantils des del moment anterior a la realització del contracte de compravenda de mercaderies.

D'aquesta forma l'empresa comptarà amb la informació necessària i sistematitzada per a poder realitzar la compravenda mercantil amb les millors condicions i garanties. Els pactes i clàusules mercantils que s'inclouen als contractes de compravenda ajuden a que l'operació de compravenda sigui un èxit.

Quines clàusules han de contenir els contractes de compravenda mercantil?

Totes les operacions mercantils i transaccions comercials entre empreses han de formalitzar-se a través de contractes escrits, els quals no són només un formalisme, sinó que són el pilar fonamental per a garantir el compliment de les operacions comercials entre empresaris. Les clàusules d'un contracte són l'element mes important en els contractes de compravenda mercantil, és fonamental fer una redacció acurada per a evitar sorpreses.

En la majoria dels acords mercantils les següents clàusules són essencials per a realitzar un bon acord:

-Les parts: És un element essencial dels contractes de compravenda mercantil, i s'encarrega de definir les persones que signen el contracte, en aquest cas seran les persones que representin legítimament a les empreses les que signin el contracte, ja sigui en nom propi o de l'empresa, la validesa del contracte dependrà d'això, per tant, les persones que signin han de tenir la capacitat legal suficient per a signar i obligar-se segons els termes del contracte.

Les parts han d'estar prou definides al contracte de compravenda mercantil perquè es puguin identificar sense cap problema.

-L'objecte: És un altre dels elements essencials del contracte de compravenda mercantil, l'objecte és la relació o operació que pretenen regular entre les parts. Per tant, si estem davant un contracte de compravenda de mercaderies, l'objecte del contracte de compravenda seran les mercaderies.

-La durada: És el període de durada del contracte o el termini en el qual cadascuna de les parts haurà de complir amb les seves obligacions. En aquest cas, i si les parts ho estimen convenient s'haurà d'indicar en una clàusula si el contracte podrà ser prorrogat quan finalitzi el mateix, i en quan de temps es pot prorrogar.

Es recomana establir un termini determinat per a dur a terme la realització del contracte.

-Les Obligacions de les Parts: Depenent de si ens trobem davant un tipus de contracte o un altre, les parts tindran unes obligacions o unes altres.

Però el que és clar és què en la redacció de les clàusules de les obligacions de les parts, s'ha de determinar amb suficient claredat les exigències del contracte, perquè no hi hagi cap mena de dubte en un futur ni es puguin donar conflictes entre les parts. Així doncs, es recomana detallar de manera descriptiva i enumerada quines seran les obligacions de cadascuna de les parts.

-El Preu i la Forma de Pagament: Els contractes mercantils són onerosos, per tant, una part essencial de l'acord, serà indicar clarament el preu de la prestació, i indicar si aquest inclou IVA o no, o altres impostos anàlegs aplicables a l'operació mercantil.

És recomanable que s'estableixi de forma detallada la forma de pagament (si es realitza al comptat, mitjançant transferència bancària, en efectiu, etc.) i sota quines condicions es realitzarà, i en quin termini. Tot això, per a evitar futurs mal entesos.

-Les Causes de resolució: Aquesta clàusula opera quan una de les parts es vol desvincular del contracte, ja sigui pel venciment del termini de durada; per incompliment de l'altra part de les seves obligacions; o altres causes acordades per les parts. Per a garantir que cadascuna de les parts del contracte es pugui desvincular sense cap problema, seria convenient redactar-lo amb certa protecció.

Per exemple, la resolució del contracte per incompliment d'una de les parts, en aquest cas, les parts entenen que han entaulat una relació sota uns supòsits de confiança, en relació amb la capacitat i experiència de l'altra part, aleshores, al existir un incompliment d'una de les parts, dóna dret a la part afectada a què resolgui el contracte i demani una indemnització pels danys i perjudicis causats.

-Llei aplicable i fur: És una de les clàusules que més transcendència futura pot tenir en cas de conflicte entre les parts, ja que mitjançant aquesta clàusula s'estableix quina llei es sotmet al contracte, i, davant qui es resoldrà qualsevol conflicte que resulti de la relació de les parts derivades del contracte, la seva interpretació, execució o incompliment.

Aquesta clàusula sol pactar-se als Jutjats més pròxims al domicili mercantil de les parts. No obstant això, també és comú trobar-se alguns contractes amb la submissió de qualsevol conflicte relacionat amb el contracte a Arbitratge, molt efectiu als contractes mercantils.

-Pacte de No competència i confidencialitat: És una clàusula molt efectiva en alguns dels contractes de compravenda mercantil, mitjançant aquesta clàusula durant un període de temps determinat (no més de 2 anys per temes de competència), el Venedor, que actua directa o indirectament a través de persones a ell vinculades, es compromet a no realitzar les mateixes o anàlogues activitats, ni assessorar, administrar o controlar terceres persones que realitzin tals activitats.

D'aquesta manera, el Venedor hauria d'obligar-se a guardar el més estricte secret respecte de tota la informació confidencial que conegui i a no fer manifestacions a tercers.

-Annexos i Side letters: Els Annexos, els quals formen part del contracte, recullen redactades les clàusules complementàries o que ajuden a entendre el que s'estableix al contracte de compravenda mercantil.

Per contra, les side letters (o cartes a part) no són part integrant del contracte de compravenda mercantil, però serveixen per a aclarir o modificar algun aspecte del contracte. Són utilitzats sobretot als contractes d'adquisició i fusió d'empreses.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en contractes de compravenda mercantil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats oferim assessorament de qualitat en materia de contractació mercantil i en tot tipus de contracte entre empreses. A més disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.