Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Puc triar la data de les vacances al treball?

Laboral
Puc triar la data de les vacances al treball?
No és la primera vegada que s'escolta allò que les vacances s'escullen d'acord a que quinze dies els tria el treballador i quinze dies l'empresa o que uns dies abans de començar-les s'han d'aprovar.

Hi ha un termini de temps perquè em puguin notificar la data de les vacances?

Hem de tenir clar que aquests comentaris sovint normals no s'haurien de permetre, ja que la llei no assenyala aquest tipus de conductes. Els treballadors han de conèixer amb almenys dos mesos d'antelació la data de les vacances a gaudir ja que si no es veurien vulnerats els nostres drets, no podent tenir capacitat de reacció en la planificació d'un viatge, gestió del nostre propi temps, reunions de família, etc.

El període en què gaudirem de les vacances s'ha de fixar de mutu acord entre l'empresari i el treballador, atenent sempre al conveni col·lectiu que sigui aplicable. Per tant, la planificació anual de les vacances s'haurà de regir sobre la base del conveni col·lectiu d'aplicació.

Hem de conèixer, que per llei tenim dret a gaudir durant un any de treball, a trenta dies naturals de vacances, moltes vegades el conveni d'aplicació les pot estipular en dies feiners.

Què passa si no hi ha acord entre empresari i treballador?

En els casos de desacord entre l'ocupador i el treballador, és aplicable el que disposa l'article 38 de l'Estatut dels Treballadors, regulant que la jurisdicció competent serà l'encarregada de fixar la data que correspongui al gaudi d'aquestes, i la seva decisió serà irrecurrible.

Això no obstant, es pot produir la casuística que l'empresa no pugui autoritzar les vacances del treballador a l'estiu per raons de pes, és a dir, per raons que siguin assimilables a circumstàncies productives, organitzatives o tècniques. En aquests casos concrets poden succeir dues coses, que l'empleat ho accepti i el gaudi de les vacances sigui quan el seu ocupador ho permeti o bé pot resoldre el contracte, en aquest cas, pot optar per la rescissió del mateix, devent percebre en concepte dindemnització la quantitat de 20 dies de salari.

Per tant, l'empresa no pot determinar els dies exactes que el treballador s'ha d'agafar, no obstant, si pot estipular un ampli rang de dates per a les vacances. En l'hipotètic cas que l'empresa imposi un període concret per gaudir de les vacances, el treballador pot impugnar aquest acord davant la jurisdicció social. Per fer-ho, haurà d'acudir a un despatx d'advocats especialista en dret laboral perquè li puguin aconsellar sobre la viabilitat del procés i la impugnació judicial.

Si he estat de baixa o en un procediment d'incapacitat temporal, perdo les meves vacances?

Tal i com comenten els especialistes en dret laboral, poden haver supòsits en què durant un procediment de baixa laboral o incapacitat temporal les vacances assignades puguin coincidir, en aquest cas són molts els mites que el treballador perd les vacances per trobar-se de baixa. Aquesta afirmació no és certa, el treballador pot gaudir de les vacances que per llei li corresponen en una data diferent, sempre amb l'excepció que no hagin transcorregut més de 18 mesos.

Podria perdre les vacances que no he gaudit?

Depèn en gran mesura de les circumstàncies aparellades, és a dir, a continuació us traslladem els supòsits en què el treballador no podrà perdre els dies de vacances meritats en dates o anys anteriors:
  • Si per culpa de l'empresari o empresa no pot gaudir les vacances anteriors.
  • Si el treballador es troba en situació de baixa laboral o incapacitat temporal.
  • Si el treballador està gaudint del permís de maternitat, permís de paternitat o permís de lactància.
En cas que en algun d'aquests tres casos la relació laboral arribi a la fi, el treballador podrà reclamar cobrar les vacances en la liquidació de la bestreta, i l'empresa haurà d'abonar els dies de vacances pendents i que no hagin estat gaudits.

I si no vull gaudir de les vacances?

Cal matisar que si un treballador no vol gaudir de les vacances i vol l'abonament de les vacances no gaudides mitjançant pagament de quantitats assimilades a una compensació de caràcter econòmic, l'empresari no podrà fer aquesta pràctica. Ha d'entendre's, que el gaudi de les obligacions és obligatori i només es pot compensar de forma econòmica en els casos en què un treballador hagi cessat la seva relació laboral i aquesta hagi arribat al final, en aquest cas si que el treballador podrà percebre les vacances a la liquidació, però es tracta de l'única excepció.

Recordar que el període de vacances estipulat en conveni, mai no podrà ser substituït per compensació econòmica, llevat dels casos en què es produeixi una finalització del contracte de treball o un acomiadament, i no s'hagin gaudit les vacances que corresponien.


En cas de què necessiti els nostres serveis jurídics, Forcam Advocats l'assessorarà sobre els seus drets laborals. 

Contacti amb nosaltresi els nostres advocats especialistes estudiaran el seu cas concret.

Disposem de professionals especialitzats i amb experiència:

Millors advocats a Barcelona
Millors advocats a Madrid
Millors advocats a Reus