Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Què ha de fer el propietari si l'inquil no paga l'alquiler?

Què ha de fer el propietari si l'inquil no paga l'alquiler?
És una de les preguntes que els propietaris d'un habitatge han de fer-se si l'inquilí no abona la renda mensual en concepte de lloguer, ni tampoc les despeses de l'habitatge. Però realment, En què consisteix el procediment judicial de reclamació de rendes impagades? El propietari pot instar el desnonament? Què establirà la Sentència sobre el procediment de desnonament per falta de pagament? Es poden reclamar també les despeses de subministrament del lloguer? Quin termini té el propietari per a reclamar la renda del lloguer per la via judicial? Llegeix l'article, t'ho expliquem tot.

Què ha de fer el propietari d'un habitatge si l'inquilí no li paga el lloguer?

El primer que haurà de fer és posar-se en contacte amb un advocat especialista en els procediments de reclamació de lloguer, i mai prendre's la justícia pel seu propi compte.

En les circumstàncies actuals i mentre duri la vigència de les mesures per a combatre el Covid 19, s'ha d'intentar per la via amistosa mitjançant la mediació d'un advocat, negociar una moratòria o una rebaixa del lloguer temporal.

Si la via amistosa no és suficient, i l'inquilí no paga les mensualitats del lloguer, des de Forcam Advocats aconsellem als propietaris d'un habitatge, instar un procediment judicial de reclamació de rendes impagades. Es tracta d'un procediment, que és ràpid, efectiu i eficaç.

En què consisteix el procediment judicial de desnonament i reclamació de rendes impagades?

Es tracta d'un procediment, que és ràpid, efectiu i eficaç. En aquest cas, els advocats del propietari hauran d'instar un procediment judicial amb la finalitat de recuperar les rendes impagades i de recuperar el seu habitatge.  

El procediment de reclamació de rendes impagades és el més ràpid i eficaç. Mitjançant aquest procediment, el propietari podrà reclamar l'impagament de les rendes des que l'inquilí deixi de pagar i els deutes que s'hagin acumulat pels subministraments com la llum, l'aigua o el gas.

Es recomana acudir a un advocat especialista per a agilitar els tràmits al més aviat possible, al tractar-se de processos judicials complexos.

El procediment de desnonament per falta de pagament o procediment de reclamació de rendes consisteix en la presentació d'una demanda davant els Jutjats de Primera Instància on radiqui l'immoble. La demanda haurà d'estar acompanyada de les proves que pugui valer-se, en aquest cas, les principals proves seran el contracte d'arrendament de l'habitatge, còpia de les escriptures de la propietat, còpia dels rebuts impagats dels subministraments, etc.

Per tant, mitjançant el procediment judicial de reclamació de rendes, també nomenat judici de desnonament per falta de pagament de la renda o d'aquelles quantitats assimilades, el propietari pot:

-Sol·licitar del Jutjat només la recuperació de l'habitatge o local de negoci, és a dir, que li lliurin l'immoble. Això vol dir que el propietari interposarà aquest procediment judicial tan sols amb la intenció de recuperar l'habitatge en la qual l'inquilí està vivint.

-O també pot juntament amb la recuperació de la finca, reclamar a més l'import de les rendes i quantitats degudes.

Què establirà la Sentència sobre el procediment de desnonament per falta de pagament?


Pot passar el següent:

1)- Si els inquilins o arrendataris no atenguessin el requeriment de pagament o no compareguessin per a oposar-se o aplanar-se: el Jutjat donarà per acabat el judici de desnonament i es procedirà al desnonament de l'habitatge.

2)- Si els inquilins o arrendataris atenguessin el requeriment quant al desallotjament de l'immoble sense formular oposició ni pagar la quantitat que es reclama: el Jutjat el faci constar així i donarà per acabat el procediment, deixant sense efecte la diligència de llançament i donant trasllat al propietari perquè executi la quantitat que li deuen.

3)- Si els inquilins o arrendataris formulessin oposició, es dictarà Sentència en la qual es declari resolt el contracte d'arrendament de l'habitatge, per falta de pagament de la renda; es condemnarà a la part als inquilins i arrendataris a desallotjar l'habitatge i a deixar-la lliure i a la disposició del propietari; i també es condemnarà als inquilins al pagament de les quantitats degudes fins llavors i de les quals vencin amb posterioritat.

Es poden reclamar també les despeses de subministrament del lloguer, com per exemple llum, aigua, gas, etc.?

També es podrà reclamar les quantitats que facin referència a l'impagament de despeses de subministraments, com a llum, aigua, gas, etc.

Quin termini té el propietari per a reclamar la renda del lloguer per la via judicial?

Tal com assenyalen els advocats especialistes, el termini que té el propietari d'un habitatge per a reclamar el lloguer variarà en funció del territori on es trobi l'habitatge.

Segons l'art. 1. 966.2a del Codi Civil, per a reclamar la renda del lloguer d'un habitatge o d'un local prescriu als 5 anys. L'articulo estableix el següent: “Pel transcurs de cinc anys prescriuen les accions per a exigir el compliment de les obligacions següents: 2a La de satisfer el preu dels arrendaments siguin aquests de finques rústiques o de finques urbanes.”

Totes les rendes que superin aquests 5 anys no podran reclamar-se per l'arrendador si no s'ha interromput el termini de prescripció.

Així doncs, el termini per a reclamar la renda del lloguer d'habitatge o local de negoci és de cinc anys, no obstant això, a Catalunya aquest termini es redueix a tres anys.

Què estableix la jurisprudència sobre el termini per a reclamar el lloguer?


Audiència Provincial de Múrcia (Secció 1a), sentència 17.06.2019:

“El demandat sosté que les rendes també estarien prescrites per ser aplicable el termini triennal de l'article 1967.4 del Codi Civil en trobar-nos amb un supòsit de «hostalatge» i d'un «arrendament d'habitació», la qual cosa de cap manera es dedueix del propi contracte signat per les parts en el qual clarament consta que es tracta d'un arrendament d'un habitatge complet i la seva regulació per la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (clàusules primera, segona i tercera).

Per tant, s'estableix el termini de cinc anys per a la prescripció de les accions de satisfer el preu de l'arrendament.

Audiència Provincial de Madrid (Secció 19a), sentència de 19.05.2016:

Pel que fa a el termini de prescripció, la reclamació de rendes o quantitats degudes en relació amb un contracte d'arrendament té un termini de prescripció de cinc anys, raó per la qual la sentència combatuda computa correctament el termini prenent en consideració la formulació de la demanda, i entén prescrita l'acció exercitada, tenint en compte l'abast dels pretesos actes d'interrupció que al·lega el demandant.

Quin tipus de procediment judicial s'ha d'instar per a reclamar el desnonament i les rendes impagades pel lloguer?


Correspon tramitar el procediment de desnonament per falta de pagament dels inquilins i poder reclamar les rendes impagades pel lloguer, pels llits del Judici Verbal, a tenor del que es disposa en l'article 250.1.1r de la L.E.C., que indica que se substanciaran per aquest procediment les demandes que tinguin el seu fonament en l'impagament de la renda o quantitats degudes per l'arrendatari, amb les particularitats expressades en la pròpia llei processal.

Respecte de l'acumulació d'accions és aplicable l'Article 437.3 LEC, que disposa que no s'admetrà en els judicis verbals l'acumulació objectiva d'accions, excepte les excepcions següents:

L'acumulació de les accions en reclamació de rendes o quantitats anàlogues vençudes i no pagades, quan es tracti de judicis de desnonaments de finca per falta de pagament o per expiració legal o contractual del termini, amb independència de la quantitat que es reclami. Així mateix, també podran acumular-se les accions exercitades contra el fiador o avalista solidari previ requeriment de pagament no satisfet.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret civil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Tarragona, Reus i Tàrrega.