Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Què passarà amb els desnonaments a partir del 2021?

Real Estate
Què passarà amb els desnonaments a partir del 2021?

El dia 9 de maig de 2021 s'acaba l'Estat d'Alarma. A causa de la situació d'emergència sanitària per COVID- 19, es van suspendre els desnonaments per intentar pal·liar les conseqüències econòmiques, per això es va aprovar El Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports. En el Decret es van suspendre els desnonaments per falta de pagament i ocupació, a les persones que tenien situacions de vulnerabilitat social.

Què regula el Decret?

Aquest decret estableix:

  • La introducció d'un període de suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments, quan afectin a arrendataris vulnerables sense alternativa habitacional; 
  • La possibilitat d'acollir-se a una pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge que finalitzin en aquest període, en els mateixos termes i condicions; en situacions de vulnerabilitat, 
  • Una pròrroga o reducció del lloguer quan l'arrendatari sigui un gran forquilla; una línia d'ajuts transitòries de finançament, sobre la base d'una línia d'avals amb garantia de l'Estat a través de l'ICO, que permet cobrir el pagament de fins a sis mensualitats de lloguer;

Dotació de l'actual Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, incorporant un nou programa d'ajuda i flexibilitzant la gestió del Pla perquè les comunitats autònomes puguin donar solucions, de manera àgil, a les situacions de vulnerabilitat en l'àmbit de l'habitatge.

Tal com descriuen els advocats especialistes de Forcam Advocats, és important recalcar que aquestes mesures han anat evolucionant i adaptant-se de forma progressiva a la realitat i evolució de la situació, estenent el seu abast material i temporal, a fi de mantenir i reforçar la protecció de els més vulnerables, entre d'altres, a través de Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte del COVID-19 tant en l'àmbit d'habitatge i en el cas de el Reial Decret que ens ocupa també legisla en matèria de transport. 

La Constitució espanyola estableix que els poders públics garantiran la defensa de les persones consumidores i usuàries, protegint mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos.

¿Suspensió dels desnonament fins al dia 9 de maig de 2021? 

Tal com es descriu a l'article 1 de Reial Decret: Suspensió durant l'estat d'alarma del procediment de desnonament i llançament arrendaticis en el cas de persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional.

Des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i fins a la finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades per la SARS-CoV-2, prorrogat per Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, en tots els judicis verbals que versen sobre reclamacions de renda o quantitats degudes per l'arrendatari, o l'expiració de el termini de durada de contractes subscrits d'acord amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, que pretenguin recuperar la possessió de la finca, s'hagi suspès o no prèviament el procés en els termes que estableix l'apartat 5 de l’article 441 de l'esmentada llei, la persona arrendatària pot instar, de conformitat amb el que preveu aquest article, un incident de suspensió extraordinària del desnonament o llançament davant el Jutjat per trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a si i per a les persones amb les que convisqui.

Cal que la persona que al·lega trobar-se en vulnerabilitat de pagaments, la qual certifiqui davant un lletrat de l'Administració de Justícia, que ha de traslladar immediatament als serveis socials competents tota la documentació i sol·licitarà a aquests serveis informe, que s'ha d'emetre en el termini màxim de deu dies, en què es valori la situació de vulnerabilitat de l'arrendatari i, si escau, de l'arrendador, i s'identifiquin les mesures a aplicar per l'administració competent.

Què passarà a partir de la data de 9 de maig de 2021? 

Tal com descriuen Forcam Advocats, s’implementen quatre tipus de mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d'habitatge, mitjançant la pròrroga de la moratòria de lloguers i la suspensió de desnonaments per a col·lectius vulnerables, en els arts. 7 i 8 RDL 8/2021: 

  • L'ampliació fins el 9 d'agost de 2021 del termini per a sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l'arrendador sigui un gran forquilla o entitat pública d'habitatge, en els termes que estableix el Reial decret llei 11/2020. Amb això es pretén combatre determinades situacions de vulnerabilitat que puguin produir-se més enllà del 9 de maig, actual data de finalització de l'estat d'alarma, com a conseqüència de la situació derivada de l'evolució de la pandèmia, i que es tracta d'una mesura que no afecta petits propietaris d'habitatge.
  • L'extensió, també fins el 9 d'agost de 2021, dels contractes d'arrendament d'habitatge que poden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor, sempre que no s'hagués arribat a un acord diferent entre les parts i que el propietari, persona física, no hagués comunicat la necessitat de l'habitatge per a si, en compliment dels terminis i condicions establerts en l'art. 9.3 LAU.
  • L'ampliació fins el 9 d'agost de 2021 sobre les mesures de protecció que es van aprovar per aquelles llars vulnerables que s'enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, amb l'acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, inclosos aquelles llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual, que no es derivin de contractes d'arrendament, quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d'edat a càrrec. 
  • Finalment, s'estén el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l'habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista en el citat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista a la disposició addicional segona de el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.

Aquest termini era d’un mes des de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, per la qual cosa, amb l'ampliació de 3 mesos prevista per a aquestes mesures, el nou termini fins al que es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat en el 9 de setembre de 2021.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret civil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.