Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Reclamar deutes mitjançant el Monitori Notarial

Deutes
Reclamar deutes mitjançant el Monitori Notarial

Amb la promulgació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària s'introdueix com a via extrajudicial la reclamació de deutes dineraris de naturalesa civil o mercantil, mitjançant expedient notarial denominat "monitori notarial".

Què és el monitori notarial?

Amb la promulgació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària s'introdueix com a via extrajudicial la reclamació de deutes dineraris de naturalesa civil o mercantil, mitjançant expedient notarial denominat "monitori notarial". Amb aquest nou procediment es disposarà d'una nova via per cobrar deutes existents, i des del despatx l'ajudarem a aconseguir-ho.

A través d'aquest expedient monitori notarial, el creditor que pretengui el cobrament de deutes, qualsevol que sigui el seu import, podrà sol·licitar a l'notari amb residència al domicili de l'deutor, que li requereixi de pagament sempre que el deute sigui líquida, determinada, vençuda i exigible.

El monitori notarial permet reclamar tot tipus de deutes?

No, ja que no es pot reclamar mitjançant el procediment monitori notarial:

  • Els deutes degudes entre empresari i consumidors o usuaris finals.
  • Els deutes d'aliments.
  • Les reclamacions en què estigui afectada una administració pública.
¿Per al cobrament del deute s'ha d'enviar requeriment previ?

Si, el domicili on es procedirà a l'requeriment serà el que es dedueixi de el document que acrediti el deute, de qualsevol altra documentació aportada o on el deutor pugui ser trobat.

Per poder dur a terme aquest requeriment i poder cobrar els deutes, el deute ha d'estar segons el parer de notari, acreditada documentalment de forma indubtable i en cas d'incorporar altres conceptes a més de l'import principal, aquests han d'estar degudament desglossats.

Si es donen aquestes circumstàncies el notari redactarà Acta en la qual consignarà les dades d'identificació i domicili de les parts i els corresponents a l'origen, naturalesa i import del deute, i requerirà de pagament al deutor perquè aboni l'hagut en el termini de 20 dies.

I si el deutor no rep el requeriment?

A aquests efectes, es considerarà vàlid el requeriment efectuat a l'deutor encara que refusi fer-se càrrec de la documentació, i l'efectuat a qualsevol empleat, familiar o persona que convisqui amb el deutor sempre que sigui major d'edat per intentar procedir a l'cobrament de deutes.

Si el requerit és una persona jurídica, serà vàlid el requeriment efectuat a qualsevol membre de l'òrgan d'administració que acrediti posseir facultats de representació suficients o actuï com a persona encarregada de rebre notificacions i requeriments fefaents en interès de la mercantil.

Què supòsits es poden produir un cop fet el requeriment?

  • Que el deutor comparegui davant del notari i pagui el deute dins de l'termini concedit a l'efecte. En aquest cas s'ha de fer constar el pagament, és a dir, el cobrament de deutes, mitjançant diligència en l'acta que adquirirà caràcter de carta de pagament. El notari immediatament reintegrarà l'import abonat a l'creditor, tancant l'acta i donant per conclosa la seva actuació.
  • Que el deutor no pagui ni s'oposi a l'requeriment degudament efectuado.En aquest supòsit el notari deixarà constància d'aquesta circumstància en l'acta i tancarà la seva actuació. Aquesta acta comportarà execució que haurà de despatxar per les vies establertes per a les execucions de títols extrajudicials.
  • Que el deutor requerit de pagament s'oposi a la reclamació. En aquest supòsit, el notari farà constar mitjançant diligència l'oposició i els motius d'aquesta i la comunicarà a l'creditor. L'acta es tancarà posant fi a l'actuació notarial, sense perjudici de el dret de l'creditor d'acudir a la via judicial per fer valer els seus drets de crèdit.

Contacti amb nosaltres i els nostres advocats experts en reclamació de deutes estudiaran el seu cas concret. Oferim assessorament legal en reclamació de deutes a nivell nacional i internacional. Atenem els nostres clients de forma presencial a les nostres oficines, o des de la distància via online (videoconferència, etc.).

A Forcam Advocats compte amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus