Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Tot el que cal saber sobre la nova llei de l'Eutanàsia

Tot el que cal saber sobre la nova llei de l'Eutanàsia

La Llei Orgànica que regula l'eutanàsia pretén legislar sobre la "bona mort" segons es desprèn de l'exposició de motius de la proposta. Podríem simplificar la seva definició definint-la com "acte per donar fi a la vida d'una persona, per voluntat expressa de la pròpia persona i per tal d'evitar un patiment innecessari".

L'objectiu d'aquesta llei, és donar una resposta jurídica a la ciutadania, introduint un dret personal i individual a una mort digna.       

Estructura i contingut de la Llei Orgànica de l'eutanàsia

Segons l'anàlisi dels nostres advocats especialistes, la llei està formada per 5 capítols i diverses disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals. A continuació analitzem l'estructura de la mateixa:

Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta Llei orgànica no és altre que regular el dret de tota persona a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per morir. Sent d'aplicació a les persones físiques i jurídiques que es trobin en territori espanyol.

En l'art. 3 es regulen les definicions dels conceptes bàsics del text:

a) «Consentiment informat»: la conformitat lliure, voluntària i conscient del pacient, manifestada en ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada, perquè, a petició seva, tingui lloc una de les actuacions descrites en el paràgraf f).

b) «Malaltia greu, crònica i invalidant»: situació que resulta d'una persona afectada per limitacions que incideixen directament sobre la seva autonomia física, així com sobre la seva capacitat d'expressió i relació, i que porten associades un patiment físic o psíquic constant i intolerable , existint seguretat o gran probabilitat que tals limitacions vagin a persistir en el temps sense possibilitat de curació o millora apreciable.

c) «Malaltia greu i incurable»: tota alteració de l'estat de la salut provocada per un accident o malaltia, originats independentment de la voluntat del pacient, que porta associada patiment físic o psíquic constant i intolerable i en la qual hi ha un pronòstic de vida limitat, en un context de fragilitat progressiva.

d) «Metge responsable»: facultatiu o facultativa que té al seu càrrec coordinar la informació i l'assistència sanitària del pacient, amb el caràcter d'interlocutor principal de la mateixa en tot el referent a la seva atenció i informació durant el procés assistencial, i sense perjudici de les obligacions d'altres professionals que participen en les actuacions assistencials.

e) «Metge consultor»: facultatiu o facultativa amb formació en l'àmbit de les patologies que pateix el pacient i que no pertany al mateix equip de metge o metgessa responsable.

f) «Objecció de consciència sanitària»: dret individual dels professionals sanitaris a no atendre aquelles demandes d'actuació sanitària que regula aquesta llei que resulten incompatibles amb les seves pròpies conviccions.

g) «Prestació d'ajuda per morir»: acció derivada de proporcionar els mitjans necessaris a una persona que compleix els requisits previstos en aquesta llei i que ha manifestat el seu desig de morir. Aquesta prestació es pot produir en dues modalitats:

i) L'administració directa al pacient d'una substància per part del professional sanitari competent.

ii) La prescripció o subministrament al pacient per part del professional sanitari competent d'una substància, de manera que aquesta es pugui administrar, ja sigui en el propi centre sanitari o al seu domicili, per causar la seva pròpia mort.

h) «Situació d'incapacitat de fet»: situació en la qual el pacient no té enteniment i voluntat suficient per governar la seva vida per si mateix de forma autònoma, sense que necessàriament hagi resolució judicial d'incapacitació.

Capítol II. Dret de les persones a sol·licitar la prestació d'ajuda per morir i requisits per al seu exercici.

En aquest capítol s'estableixen les bases perquè les persones puguin demanar el seu dret a l'eutanàsia, establint les condicions per exercir el dret.

Segons els nostres advocats especialistes en dret penal, tota persona major d'edat i en plena capacitat d'obrar i decidir, pot sol·licitar i rebre aquesta ajuda, sempre que ho faci de forma autònoma, conscient i informada, i que es trobi en els supòsits de malaltia greu i incurable o de malaltia greu, crònica i invalidant causants d'un patiment físic o psíquic intolerables.

Capítol III. Procediment per a la realització de la prestació d'ajuda per morir

Aquest capítol regula el procediment a seguir en la realització de la prestació d'ajuda per morir i les garanties que han d'aplicar-se en la prestació del procediment. Cal afegir l'obligació de l'existència d'una comissió de control i avaluació per controlar el procediment d'acord amb la llei.

Cal esmentar, que en els casos en què el professional sanitari aprecia una situació d'incapacitat i el pacient estigui subjecte a una incapacitat permanent i s'hagi pogut subscriure amb anterioritat un document amb les explicacions prèvies, es podrà arribar a fer efectiva la prestació d'ajuda per morir dignament.

Capítol IV. Garantia en l'accés a la prestació d'ajuda per morir

Es regulen les característiques que garanteixen a tot ciutadà el dret a morir, afegint el servei en els serveis generals del sistema nacional de salut.

Efectes de la mort?

Aquesta mort tindrà la consideració de mort natural a tots els efectes.

Es modificarà el Codi Penal?

Serà necessari modificar l'apartat 4 de l'art. 143 de el Codi Penal, passant-se a redactar de la següent manera:

«4. No serà punible la conducta del metge o metgessa que amb actes necessaris i directes causi o cooperi amb la mort d'una persona, quan aquesta pateixi una malaltia greu i incurable o malaltia greu, crònica i invalidant, en els termes que estableix la normativa sanitària. »

Quan entrarà en vigor?

Tal com s'indica en la disposició final 4a, entrarà en vigor una vegada es publiqui al BOE, als 3 mesos.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret penal estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a
 Barcelona, Tarragona, Reus Tàrrega.