Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Reclamar deutes: Monitori notarial

Reclamar deutes: Monitori notarial

Amb la promulgació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària s'introdueix com a via extrajudicial la reclamació de deutes dineraris de naturalesa civil o mercantil, mitjançant expedient notarial denominat "monitori notarial".

Què és el monitori notarial?

Amb la promulgació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària s'introdueix com a via extrajudicial la reclamació de deutes dineraris de naturalesa civil o mercantil, mitjançant expedient notarial denominat "monitori notarial". Amb aquest nou procediment es disposarà d'una nova via per cobrar deutes existents, i des del despatx l'ajudarem a aconseguir-ho.

A través d'aquest expedient monitori notarial, el creditor que pretengui el cobrament de deutes, qualsevol que sigui el seu import, podrà sol·licitar a l'notari amb residència al domicili de l'deutor, que li requereixi de pagament sempre que el deute sigui líquida, determinada, vençuda i exigible.

El monitori notarial permet reclamar tot tipus de deutes?

No, ja que no es pot reclamar mitjançant el procediment monitori notarial:

  • Els deutes degudes entre empresari i consumidors o usuaris finals.
  • Els deutes d'aliments.
  • Les reclamacions en què estigui afectada una administració pública.

¿Per al cobrament del deute s'ha d'enviar requeriment previ?

Si, el domicili on es procedirà a l'requeriment serà el que es dedueixi de el document que acrediti el deute, de qualsevol altra documentació aportada o on el deutor pugui ser trobat.

Per poder dur a terme aquest requeriment i poder cobrar els deutes, el deute ha d'estar segons el parer de notari, acreditada documentalment de forma indubtable i en cas d'incorporar altres conceptes a més de l'import principal, aquests han d'estar degudament desglossats.

Si es donen aquestes circumstàncies el notari redactarà Acta en la qual consignarà les dades d'identificació i domicili de les parts i els corresponents a l'origen, naturalesa i import del deute, i requerirà de pagament al deutor perquè aboni l'hagut en el termini de 20 dies.


I si el deutor no rep el requeriment?

A aquests efectes, es considerarà vàlid el requeriment efectuat a l'deutor encara que refusi fer-se càrrec de la documentació, i l'efectuat a qualsevol empleat, familiar o persona que convisqui amb el deutor sempre que sigui major d'edat per intentar procedir a l'cobrament de deutes.

Si el requerit és una persona jurídica, serà vàlid el requeriment efectuat a qualsevol membre de l'òrgan d'administració que acrediti posseir facultats de representació suficients o actuï com a persona encarregada de rebre notificacions i requeriments fefaents en interès de la mercantil.

Què supòsits es poden produir un cop fet el requeriment?

  • Que el deutor comparegui davant del notari i pagui el deute dins de l'termini concedit a l'efecte. En aquest cas s'ha de fer constar el pagament, és a dir, el cobrament de deutes, mitjançant diligència en l'acta que adquirirà caràcter de carta de pagament. El notari immediatament reintegrarà l'import abonat a l'creditor, tancant l'acta i donant per conclosa la seva actuació.
  • Que el deutor no pagui ni s'oposi a l'requeriment degudament efectuado.En aquest supòsit el notari deixarà constància d'aquesta circumstància en l'acta i tancarà la seva actuació. Aquesta acta comportarà execució que haurà de despatxar per les vies establertes per a les execucions de títols extrajudicials.
  • Que el deutor requerit de pagament s'oposi a la reclamació. En aquest supòsit, el notari farà constar mitjançant diligència l'oposició i els motius d'aquesta i la comunicarà a l'creditor. L'acta es tancarà posant fi a l'actuació notarial, sense perjudici de el dret de l'creditor d'acudir a la via judicial per fer valer els seus drets de crèdit.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en reclamació de deutes estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Tarragona, Reus Tàrrega.