Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

L'extinció del contracte d'alta direcció a les empreses

Laboral
L'extinció del contracte d'alta direcció a les empreses

El RD 1382/1985 fa extensibles a la suspensió i extinció de el contracte d'alta direcció la majoria de les regles aplicables a altres contractes laborals. Però no podem oblidar que aquest contracte es basa, per definició, en una especial confiança entre l'empresa i l'alt directiu tal com argumenten els advocats laboralistes experts en la matèria.

A conseqüència d'aquesta especial confiança, l'alt directiu rep facultats i potestats més extenses i crítiques de les que s'atorgarien a la resta de la plantilla. Per això hi ha certes particularitats per tenir en compte davant l'extinció d'aquest tipus de contractes. En particular tractarem: 

1.- Les formes d'extinció de el contracte. A més de les recollides en l'Estatut dels Treballadors, la llei contempla la possibilitat de resoldre unilateralment aquest contracte, tant per part de l'empresa com de l'alt directiu. 

2.- El preavís. Juga un paper crucial en l'extinció voluntària d'aquest tipus de contractes, a causa de la importància de les funcions assumides per l'alt directiu.

3.- La indemnització. Complementa el preavís, suposant una compensació per a l'empresa o la persona treballadora en cas de ruptura del seu vincle.

4.- Les conseqüències de l'extinció de el contracte més enllà de la seva data d'efectes.

Formes d'extinció del contracte d'alta direcció

El RD 1382/1985 regula específicament la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció. Aquesta regulació específica és necessària a causa de les particulars funcions i potestats del personal directiu. Per tant, a l'hora d'analitzar el règim jurídic aplicable a aquests professionals resulta clau atendre l'esmentat RD i el contracte de treball. 

En particular, el Reial decret permet que el contracte s'extingeixi per les causes i procediments establerts en l'Estatut dels Treballadors. Tals causes i procediments inclouen:

1.- Causes convencionals. Es tracta del mutu acord de les parts, sigui eventual o quedi consignat en el contracte. No obstant això, no es poden invocar les causes incorporades al contracte si es dóna abús de dret per part de l'empresa. Aquestes causes inclouen l'expiració del temps convingut si el contracte no és indefinit.

2.- Causes personals. Fan referències a situacions que afecten les parts, com la mort, gran invalidesa, incapacitat absoluta o jubilació de la persona treballadora o l'extinció de la personalitat jurídica. També inclourien el cas de treballadores que es veuen obligades a abandonar definitivament el seu ús per causa de violència de gènere.

3.- Causes objectives o de força major. Donen peu a l'acomiadament objectiu o col·lectiu, depenent del percentatge de la plantilla afectada. Cal mencionar que el contracte d'alta direcció també admet l'acomiadament disciplinari. 

A més d'aquestes causes generals, els contractes d'alta direcció es poden resoldre voluntàriament. És a dir, s'admet la dimissió de la persona treballadora o el desistiment de l'empresa. Però en aquests casos seran aplicables les particularitats que ressenyem a continuació.

El preavís en l'extinció de contractes d'alts directius i directives

Abans de produir-se la resolució voluntària del contracte, qui vulgui trencar el vincle laboral haurà de concedir un preavís. Amb caràcter general el preavís en aquesta classe de contractes és de tres mesos. No obstant això, aquest termini podrà ascendir fins a sis mesos sempre que així es detalli en el contracte, quan aquest sigui indefinit o de durada superior a cinc anys.

Si l'empresa o la persona treballadora no respectés el preavís haurà d'indemnitzar a la seva contrapart. Aquesta indemnització es calcularà en base a un dia de salari per dia de preavís incomplert. 

La indemnització després de la ruptura del vincle laboral

Si l'empresa trenca el seu compromís voluntàriament, l'alt directiu tindrà dret a cobrar les indemnitzacions que s'hagin pactat en el contracte. En cas de no existir pacte referent a això, la indemnització equivaldrà a set dies de salari per any de servei, amb un màxim de sis mensualitats.

Quan l'extinció de el contracte es degui a un acomiadament regiran les clàusules de l'Estatut dels Treballadors, encara que en el cas d'acomiadaments improcedents, la indemnització per defecte serà de 20 dies de salari per any de servei, amb un màxim de dotze mensualitats.

Finalment, hi ha alguns supòsits en què l'alt directiu pot dissoldre el vincle laboral voluntàriament conservant el seu dret a indemnització. En particular, quan l'afecten negativament modificacions substancials en les condicions de treball, davant incompliments de l'empresa (incloent la falta de pagament o retard continuat en l'abonament del salari) o davant d'una successió d'empresa o canvi rellevant en la seva titularitat.

Aquest darrer supòsit requereix certa atenció. Si l'empresa canviés de titularitat, renovant els seus òrgans rectors o el contingut i plantejament de la seva activitat principal, els seus alts directius disposaran d'un període de tres mesos per a dimitir. En cas de fer-ho conservaran el seu dret a rebre indemnització.

Conseqüències de l'extinció del contracte d'alta direcció més enllà de la seva data d'efectes

Les conseqüències jurídiques de l'extinció del contracte d'alta direcció poden estendre més enllà de la seva data d'efectes. En aquest sentit és particularment rellevant la no concurrència.

A causa de les seves funcions crítiques dins de l'organització, és possible que l'empresa tingui un interès comercial o industrial en què els seus alts directius cessants no entrin a competir amb ella durant un període prudent. En aquest cas han d'establir un pacte de no concurrència en el mateix contracte.

La durada màxima d'aquest pacte és de dos anys. A més, l'empresa haurà de compensar econòmicament el directiu. Cal notar que l'interès industrial o comercial ha de ser real i efectiu, pel que aquesta clàusula no es pot utilitzar per immobilitzar injustificadament la persona cessant. 

En resum, l'extinció del contracte d'alta direcció pot produir-se per les causes habituals i per resolució voluntària de les parts. No obstant això, s'apliquen certes particularitats que fan recomanable la intervenció d'advocats laboralistes experts en la matèria.

Contacti amb nosaltres i els nostres advocats  estudiaran el seu cas concret. Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus